แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมวันอาเซียน ออกอากาศวันที่ 3ก.ย.58
 
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้มีการจัดงานวันอาเซียนและมหกรรมตลาดนัดวิชาการ เพื่อสนองนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ด้วยการเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะอาชีพ โดยการบูรณาการเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านหลายช่องทาง จนเกิดเป็นกิจกรรมที่นำมาจัดแสดง ในนิทรรศการความรู้เรื่องอาเซียน และนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  การสาธิตกีฬาอาเซียน การออกร้านแสดงผลงานของนักเรียน และกิจกรรมวิชาการอื่นๆอีกมากมาย 
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂