แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ ออกอากาศวันที่ 16ก.ค.58
 
การสอนแบบมอนเตสซอรี่ ถูกคิดค้นและจัดตั้งขึ้นโดย แพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ ซึ่งมีปรัชญาว่า จิตที่เกิดมาพร้อมกับเด็ก โดยได้กำหนดลักษณะนิสัยของเด็กมาก่อน แต่สภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะกับการเรียนสำหรับเด็ก จะช่วยส่งเสริมสิ่งที่เด็กมีอยู่ในตัว 
 
ดังนั้น การศึกษาในระยะเริ่มต้นของเด็กควรได้รับปลูกฝังให้เจริญเติบโตไปตามธรรมชาติและความต้องการของเขา ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการให้เด็กเป็น ซึ่งการสอนในรูปแบบนี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
 
กลุ่มแรกคือ กลุ่มประสบการณ์ชีวิต ซึ่งเป็นการฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย มีสมาธิ เป็นตัวของตัวเอง และได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ร่วมด้วย 
 
กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มประสาทสัมผัส ซึ่งเป็นการฝึกให้เด็กๆ ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม 
 
กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มวิชาการ (คณิตศาสตร์และภาษา) ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานความรู้ในเรื่องของจำนวนตัวเลข การอ่านและการเขียน โดยเด็กๆ จะได้เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนจากรูปธรรมไปสู่นามปธรรม 
 
http://kidsnews.bectero.com/ ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก