แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  ออกอากาศวันที่ 9ก.ค.58
 
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก –อุตรดิตถ์) ได้มีการจัดส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งมี นายสัมฤทธิ์  ทองรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้มาทำพิธีเปิดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2558 
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน เป็นกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ซึมซับคุ้นเคยกับบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยความสงบสุขในสังคม ตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และมีความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เติบโตขึ้น เป็นพลังที่เข้มแข็งในการสร้างสรรค์ความเป็นประชาธิปไตย 
 
http://kidsnews.bectero.com/ ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก