แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน พัฒนาครูแกนนํา เสริมสร้างจริยธรรมฯ ออกอากาศวันที่ 7ก.ค.58
 
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 3 ได้มีการจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นเวลา 3 วัน ณ วัดศิรพงษาวาส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
 
โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระสุนทรปริยัติกิจ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจัตตุรัส เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม เป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์ พร้อมทั้งบรรยาย ให้ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้ตระหนักถึงการรักษาศีลทั้ง 5 ข้อ เพื่อนำไปขยายผลสู่ชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5 ให้ครบทุกหมู่บ้านด้วย
 
http://kidsnews.bectero.com/ ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก