แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ค่ายต้นกล้า ออกอากาศวันที่ 1พ.ค.58
 
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้จัดกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ”ขึ้น ให้กับนักเรียนในสังกัดจำนวน  47 โรงเรียน ๆ ละ 5 คน  จำนวน  235  คน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตวิญญาณของคนไทยทุกคน ทุกวัย ให้เกิดความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และที่สำคัญเน้นย้ำให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและมีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสุโขทัย ที่มาให้ความรู้ และดูแลกิจกรรมต่างๆ  โดยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นฐานการเรียนรู้ ที่ทุกฐานจะส่งเสริมและตอกย้ำการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมของไทย 12 ประการ 
 
ไม่ว่าจะเป็นการจำลองประเทศหนึ่งประเทศขึ้นมา และให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี มีกฎหมายของประเทศนั้น ๆ จากนั้นก็จำลองสถานการณ์เพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการที่เน้นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂