แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เลือกตั้งประธานสภาระดับประเทศ ออกอากาศวันที่ 20ก.พ.58
 
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2558  โดยมีผู้แทนสภานักเรียนจากโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน จากโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์ และครูที่ปรึกษาสภานักเรียนจากทั่วประเทศ จำนวน 160 คน    มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปี 2558 
 
สำหรับการเลือกตั้งในปีนี้ได้ใช้บัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้อนุญาตให้นำมาใช้ในการเลือกตั้งประธานสภาในครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนในระดับประเทศที่ใช้เครื่องมือในระบบนี้ โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนก็จะได้ใช้สิทธิ 
 
และผลการเลือกตั้งก็คือ ประธานสภาประจำปี 2558ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์  แซ่ขอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5จากโรงเรียนสตรีระนอง  ซึ่งประธานสภาได้เป็นผู้แทนนำเสนอประเด็นการจัดการเรียนรู้หน้าพลเมือง และประวัติศาสตร์ ให้เน้นและเพิ่มชั่วโมงเรียนให้มากขึ้น เพิ่มเนื้อหาและสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ให้เด็กได้ปฏิบัติจริงมากขึ้น จัดครูที่มีความรู้โดยตรงมาสอน พาเด็กออกนอกห้องเรียนให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน ให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  ลดการบ้านให้น้อยลงเพื่อให้เด็กมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น  และมีการสอนให้ปฏิบัติจริงทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิต โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน 
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂