แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน งานวันวิชาการ โรงเรียนจินดาพงศ์ ออกอากาศวันที่ 9ก.พ.58
 
การจัดงานวันวิชาการของโรงเรียนจินดาพงศ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ได้เตรียมความพร้อมในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยงานนี้ ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 8 กลุ่มสาระ ด้วยการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้น และฝึกฝนให้เด็กๆ ได้มีพัฒนาการที่สมวัยอีกด้วย
 
รูปแบบการจัดกิจกรรมงานวิชาการนี้ เป็นการจัดนิทรรศการ และนำเอาผลงานของคุณครูและนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย – ระดับประถมศึกษา มาจัดแสดงเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ ให้กับผู้ที่มาชมงานด้วย 
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂