แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ปลุกจิตสํานึกนักเรียนรักษ์พันธุ์พืช ออกอากาศวันที่ 19ธ.ค.57
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนี้ เป็นโครงการของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยทางโรงเรียนได้มีการจัดตั้ง “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพื่อเป็นสื่อสำหรับสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 
โดยให้เยาวชนใกล้ชิดกับ พืชพรรณ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ เริ่มแรกทางคุณครูผู้รับผิดชอบได้หาพรรณไม้ในท้องถิ่นมาปลูกในโรงเรียน 
 
เพื่อจัดทำสวนต่างๆเช่น สวนอนุกรมวิธานพืชสวนสมุนไพรสวนขวัญวรรณคดี และอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนโดยจะมีการติดป้ายชื่อซึ่งจะประกอบด้วยชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อพื้นเมืองชื่อสามัญวงศ์ประโยชน์ถิ่นกำเนิดเพื่อให้นักเรียนครูอาจารย์และบุคคลทั่วไป เกิดความสนใจเห็นความสวยงามและประโยชน์ของพืชต่างๆเหล่านั้น