แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ตัวแทนครูและนักเรียน จ.พิษณุโลก ศึกษาดูงานที่ประเทศฟิลิปปินส์ ออกอากาศวันที่ 12พ.ย.57
 
โครงการศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการศึกษาของรัฐ ในครั้งนี้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนในเมืองบาทังกัส ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งโรงเรียนที่เข้าไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 1,200 คน โรงเรียนที่เข้าไปศึกษาดูงานนี้ เป็นโรงเรียนที่มีการรวบรวมเด็กนักเรียนที่เรียนดีจากโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งได้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลกว่า 400 คน 
 
ในการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางคณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ แหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวเมืองบาทังกัส ซึ่งการศึกษาดูงานนอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับเพื่อนำมาประยุทธ์ใช้ในการบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนในหน่วยงานของครูและนักเรียนแล้ว ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างกัน โดยนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ได้นำวัฒนธรรมไทย ศิลปะการแสดงของไทย คือ รำเชิญพระขวัญ และรำมังคละ ศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลก  ไปเผยแพร่ให้แก่คณะครูและนักเรียน ของเมือง บาทังกัสด้วย