แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สร้างระบบการศึกษา ค้นหาเด็กอัจฉริยะ ออกอากาศวันที่ (10พ.ย.57)
 
จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ ดนตรี และศิลปะ หรือเด็กอัจฉริยะที่อยู่ในวัยเรียน เนื่องจากปัจจุบัน ยังไม่มีหน่วยงานหลักที่จะเป็นเจ้าภาพดูแลเด็กเหล่านี้ และเด็กกลุ่มนี้ ก็กระจัดกระจายอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงมูลนิธิต่างๆ 
 
ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการ ควรจะเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลเด็กเหล่านี้ รวมทั้ง ส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสพัฒนาศักยภาพถึงที่สุด เพราะหากเด็กที่มีความสามารถพิเศษกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง ก็อาจจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาช่วยพัฒนาประเทศของเราในอนาคต