แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ความพร้อมเด็กไทย กับค่านิยม 12 ประการ ออกอากาศวันที่ 27ก ย 57
 
ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช  ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานนำค่านิยม หลัก 12 ประการ ไปถือปฏิบัติ พร้อมทั้งให้โรงเรียนกำหนดให้เด็กท่องเป็นบทอาขยานเพื่อนใช้ในการสอบและนำไปเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ทางสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ จึงได้ไปขยายผลต่อ และกำหนดให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศเริ่มท่องแบบเต็มรูปแบบในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 
 
และ ค่านิยม 12 ประการนี้ก็คือ
 
หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์            สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ                       สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา
ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ                   หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
โฟร์อ่าน : เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา    แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย
เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส                      สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ                   สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม 
 
โดยเมื่อไม่นานนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้นำค่านิยม 12 ประการนี้ มาปรับเป็นบทกลอนอาขยาน พร้อมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ (สพฐ.) ส่งบทกลอนดังกล่าวไปให้โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสอนให้นักเรียนได้ท่องจำและนำสิ่งที่ท่องไปปฏิบัติตามด้วย