แชร์โพสนี้

 

         เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเปลี่ยนชื่อ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) รวมทั้งได้ปรับโครงสร้างและขอบเขตอํานาจหน้าที่ใหม่

      อีกทั้งยังให้โอนอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติครม.ของส่วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงไอซีที ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลฯ รวมถึงให้โอนอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เฉพาะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กระทรวงมหาดไทย

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.