ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
127 ครั้ง

แชร์โพสนี้

เวลา 09.58 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร วินิจฉัยมไหสูรยพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 และพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ แล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหศวร มหาดเล็กเชิญพระแสงดาบคาบค่ายตามเสด็จ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร และดุริยางค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าพระแท่นมณฑล ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล ขณะเดียวกัน โหรหลวงบูชาฤกษ์ที่ศาลจตุโลกบาลทั้ง 4 และศาลพระอินทร์ ที่มณฑปพระกระยาสนาน

จากนั้นเสด็จเข้าหอพระสุราลัยพิมาน ทรงเศรวตพัสตร์ (สะ-เหวด-ตะ-พัด) ทรงสะพักขาวขลิบทอง พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลเชิญเสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมาน โดยมีริ้วขบวนพราหมณ์นำไปยังมณฑปพระกระยาสนาน นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ เชิญพระชัยนวโลหะ รัชกาลที่ 5 ประดิษฐาน ณ บุษบกทิศตะวันออก พราหมณ์เชิญพระพิฆเนศวรประดิษฐาน ณ บุษบกทิศตะวันตก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโต๊ะเครื่องสังเวยกลาวหาว ทรงจุดธูปเงิน เทียนทอง สังเวยเทวดากลางหาว และเสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน ประทับเหนืออุทุมพรราชอาสน์ แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพา หลังจากถอดฉลองพระบาทแล้ว ทรงเหยียบใบอ้อ

เมื่อถึงเวลาพระฤกษ์ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง กราบถวายบังคม 3 ครั้ง ขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน เปิดพระครอบมุรธาภิเษกถวายแล้ว ทรงวัดน้ำจากพระครอบมุรธาภิเษก สรงพระนลาฎ (หรือ หน้าผาก) จากนั้นเลขาธิการพระราชวัง ไขสหัสธาราอันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคา คือ น้ำจากแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำราชบุรี และแม่น้ำเพชรบุรี และน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระ 4 สระของจังหวัดสุพรรณบุรี คือ สระเกษ สระแก้ว สระคา และสระยมนา

ขณะนี้โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมมโหระทึก แตร พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ และดุริยางค์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ทหารปืนใหญ่ยิงปืนมหาฤกษ์ มหาชัย มหาจักร มหาปราบยุค กระบอกละ 10 นัด ตามกำลังวัน (คือวันเสาร์) ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคม ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนเฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 101 นัด

 จากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยครอบกระกริ่ง ที่พระปฤษฎางค์ (หรือ หลัง) และถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระครอบยันตรนพคุณ (ยัน-ตระ-นบ-พะ-คุณ) ที่พระหัตถ์

พลเรือเอก หม่อมเจ้า ปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกที่พระหัตถ์ ด้วยพระเต้าเบญจคัพย์ (เบ็น-จะ-คับ) รัชกาลที่ 5

พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทวดานพเคราะห์ด้วยพระเต้านพเคราะห์ รัชกาลที่ 1 ทรงวักน้ำจากพระเต้านพเคราะห์ รัชกาลที่ 1 สรงพระนลาฏ

พระมหาราชครุพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนตร์ที่พระหัตถ์ด้วยพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ 1 พระมหาสังข์เพชรใหญ่ที่พระหัตถ์ ทรงรับใบมะตูมทรงทัด แล้วถวายน้ำเทพมนตร์ด้วยพระมหาสังข์เพชรน้อย พระมหาสังข์พิธี พระมหาสังข์ทอง พระมหาสังข์นาก พระมหาสังข์เงิน พระมหาสังข์งา พระมหาสังข์สัมฤทธิ์ พระครอบสัมฤทธิ์ แล้วถวายใบกระถิน ทรงถือ

จากนั้น พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวังทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเต้าน้ำอภิเษกต่าง ๆ รวม 22 พระเต้า ทรงรับพระเต้ารดพระองค์ที่พระอังสาซ้าย-ขวา 21 พระเต้า ได้แก่ พระเต้าทองเกลี้ยง พระเต้ามงคลแปด พระเต้าเบญคัพย์ รัชกาลที่ 4 พระเต้าปทุมนิมิตทอง พระเต้าปทุมนิมิตนาก พระเต้าปทุมนิมิตเงิน พระเต้าปทุมนิมิตสัมฤทธิ์ พระเต้าหยกเขียว พระเต้ากลีบบัวแดง พระเต้ากลีบบัวขาวยอดเกี้ยว พระเต้ากลีบบัวใหญ่ พระเต้าทอง พระเต้าเงิน พระเต้านาก พระเต้าสัมฤทธิ์ พระเต้าศิลา พระเต้าโมราดำ พระเต้านวเคราะห์ พระเต้าไกรลาส พระเต้าศิลาจารึกอักษร พระเต้าศิลา 5 ห้อง ส่วนพระเต้าเทวบิฐ ทรงรดที่พระชงฆ์และพระบาท

ต่อจากนั้นเลขาธิการพระราชวัง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ ทรงรับและทรงสรงน้ำเทพมนตร์เหนือเส้นพระเจ้า เมื่อทรงสรงพระมุรธาภิเษกเสร็จแล้ว เสด็จเข้าขบวนขึ้นทางบันไดพระทวารหอพระสุราลัยพิมาน เพื่อทรงฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ระหว่างนั้นเชิญพระชัยนวโลหะ รัชกาลที่ 5 และพระพิฆเนศวร ไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑล พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เวลา 10.39 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้าเสด็จออก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประทับบนพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้พระบวรเศวตฉัตร แปรพระพักตร์ทิศบูรพาเป็น

 พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล แล้วทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกด้วยถ้วยศิลาจารึกอักษรพุทธคาถา ณ ทิศบูรพา หรือทิศตะวันออก เป็นปฐม ทรงรับด้วยพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ 1 ด้วยพระหัตถ์ซ้าย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระครอบสัมฤทธิ์บรรจุน้ำเทพมนตร์ ทรงจุ่มพระหัตถ์ขวาลงในพระครอบสัมฤทธิ์แล้วทรงลูบที่พระนลาฏ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพมนตร์ด้วยพระมหาสังข์พิธีพราหมณ์ที่พระหัตถ์ขวา ทรงลูบพระเศรียร และทรงรับใบมะตูมทรงทัด

จากนั้น เสด็จแปรที่ประทับเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนตร์ทิศอาคเนย์ หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษก  พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระครอบสัมฤทธิ์บรรจุน้ำเทพมนตร์  และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพนตร์ด้วยพระมหาสังข์เพชรใหญ่ 

แล้วเสด็จแปรที่ประทับเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนตร์ ทิศทักษิณ หรือทิศใต้ พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษก  พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระครอบสัมฤทธิ์บรรจุน้ำเทพมนตร์  และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพนตร์ด้วยพระมหาสังข์เพชรน้อย 

เสด็จแปรที่ประทับเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนตร์ ทิศหรดี หรือกทิศตะวันตกเฉียงใต้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษก พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระครอบสัมฤทธิ์บรรจุน้ำเทพมนตร์ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพนตร์ด้วยพระมหาสังข์ทอง เสด็จแปรที่ประทับเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนตร์ ทิศพระจิม หรือทิศตะวันตก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษก  พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระครอบสัมฤทธิ์บรรจุน้ำเทพมนตร์  และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพนตร์ด้วยพระมหาสังข์เงิน 

เสด็จแปรที่ประทับเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนตร์ ทิศพายัพ หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษก  พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระครอบสัมฤทธิ์บรรจุน้ำเทพมนตร์  และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพนตร์ด้วยพระมหาสังข์นาก 

 เสด็จแปรที่ประทับเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนตร์ ทิศอุดร หรือทิศเหนือ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฏีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษก  พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระครอบสัมฤทธิ์บรรจุน้ำเทพมนตร์  และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพนตร์ด้วยพระมหาสังข์งา 

 เสด็จแปรที่ประทับเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนตร์ ทิศอีสาน หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นายจรัส สุวรรณเวลา ราชบัณฑิต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษก  พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระครอบสัมฤทธิ์บรรจุน้ำเทพมนตร์  และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพนตร์ด้วยพระมหาสังข์สัมฤทธิ์ 

 เสด็จแปรที่ประทับเพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนตร์ ทิศบูรพา หรือทิศตะวันออก อีกครั้ง เพื่อทรงรับน้ำอภิเษกและน้ำเทพมนตร์ ซึ่งปฏิบัติเป็นทิศกลาง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษก  ทรงรับด้วยพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ 1 ด้วยพระหัตถ์ซ้าย และพระราชทานพระเต้าบเญจคัพย์ รัชกาลที่ 1 คือ พันโท สมชาย กาญจนมณี

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระครอบสัมสฤทธิ์บรรจุน้ำเทพมนตร์ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำเทพนตร์ด้วยพระมหาสังข์พิธีพราหมณ์

   จากนั้น พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระนพปฏลมหาเศวตฉัตร พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย แตร มโหระทึก และดุริยางค์

ปฐม พันโทสมชาย กาญจนมณี ปฏิบัติหน้าที่สมุหพระราชพิธี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ 1 เพื่อทรงถือ  สำหรับทรงรับน้ำอภิเษกประจำทิศโดยทักษิณวรรต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าริ้วขบวนไปยังพระที่นั่งภัทรบิฐ คณะพราหมณ์โปรยข้าวตอกดอกไม้นำเสด็จ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเท่ยนแพ กราบถวายบังคมพระที่นั่งภัทรบิฐ ก่อนกระทับบนพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้นพปฏลมหาเศวตฉัตรแปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพา พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายน้ำเทพมนตร์ที่พระหัตถ์ด้วยพระมหาสังข์พิธีพราหมณ์ ถวายใบมะตูมทรงทัด

แล้วกล่าวเวทสรรเสริญเปิดศิวาลัยไกรลาศ พราหมณ์เปิดศิวาลัยไกรลาสจบ กราบบังคมทูลถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ และเครื่องขัตติยราชูปโภค ตามลำดับ  ขณะนั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแก่วงบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย แตร มโหระทึก และดุริยางค์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ทหารปืนใหย่ยิงปืนมหาฤกษ์ มหาชัย มหาจักร มหาปราบยุค กระบอกละ 10 นัด ตามกำลังวัน ที่สนามหญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคม ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 101 นัด พระสงฆ์ในพระอารามทั่วราชอาณาจักรย่ำระฆัง ถวายชัยมงคล 7 ลา

จากนั้น พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสังวาลพราหมณ์ธุรำ ทรงรับแล้วทรงสวมพระเศียร แล้วทรงสอดพระหัตถ์ขวา

พระสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ ทรงรับแล้วทรงสวมพระเศียร แล้วทรงสอดพระหัตถ์ซ้าย พระสังวาลพระนพ ทรงรับแล้วทรงสวมพระเศรียร แล้วทรงสดพระหัตถ์ซ้าย

พระมหาพิชัยมงกุฏ ทรงรับแล้วทรงสวม พระแสงขรรค์ชัยศรี, ธารพระกรชัยพฤกษ์, พระแส้จามรี, พัดวาลวิชนี, พระแส้ขนหางช้างเผือก, พระธรรมรงค์รัตนวราวุธ ทรงรับแล้วทรงสวมพระดัชนีพระหัตถ์ขวา, พระธำรงค์วิเชียรจินดา ทรงรับแล้วทรงสวมพระดัชนีพระหัตถ์ซ้าย,

 ฉลองพระบาทเชิงงอย, พระแสงดาบฝักทองเกลี้ยง, ธารพระกรเทวรูป, พานพระขันหมาก, พระสุพรรณศรีบัวแฉก, พระมณฑปรัตนกรัณฑ์, พระเต้าทักษิโณทกทองคำลงยา องค์เล็ก, พระแสงจักร, พระแสงตรีศูล, พระแสงหอกเพชรรัตน, พระแสงดาบเชลย, พระแสงธนู, พระแสงดาบเขน, พระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะโตง, และพระแสงของ้าวแสนพลพ่าย

   ต่อจากนั้น พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายอนุษฏภศิวมนตร์ จบ พราหมณ์เป่าสังข์ และถวายอนุษฏกวิษณุมนตร์ จบ พราหมณ์เป่าสังข์ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายอนุษฏภศิวมนตร์ จบพราหมณ์เป่าสังข์ และถวายอนุษฎกวิษณุมนตร์ จบ พราหมณ์เป่าสังข์ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการ

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม ประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฏรตลอดไป”

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ รับพระปฐมบรมราชโองการว่า “ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระบรมราชโองการสุรสิงหนาท ประถมธรรมิกราชวาจา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”

ทรงหลั่งทักษิโณทพ ตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน ทรงเปลื้องพระมหาพิชัยมงกุฎ ทรงปลดพระธำมรงค์รัตนวราวุธ และพระธำมรงค์วิเชียรจินดา จากนั้นทรงโปรยดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน พระราชทานพราหมณ์ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถอดฉลองพระบาทเชิงงอน เสด็จลงจากพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงโปรยดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน พระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

 แล้วทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน ทางพระทวารเทวราชมหเหศวร มหาดเล็กเชิญพระแสงดาบคาบค่าย ตามเสด็จ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ดับเทียนชัย พระสงฆ์สวดถาคาดับเทียนชัย ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์

         ทรงประเคนจตุปัจจบัยไทยธรรมแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ 80 รูป ที่มาเจริญชัยมงคลคาถา และถวายพรพระ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทางพระทวารเทวราชมเหศวร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินี ให้ดำรงราชฐานันดรศักดิ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.