กระทรวงศึกษาธิการ แถลงผลงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
47 ครั้ง

แชร์โพสนี้

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดแถลงผลงานในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานในภาพรวมของ ศธ. โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2558-2561 ศธ.ดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน โดยในส่วนของสำนักงานปลัด ศธ. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นส่วนสำคัญช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างอาชีพให้ประชาชน ช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา จำนวน 45,289 คน สามารถช่วยเหลือได้แล้ว 38,501 คน คิดเป็นร้อยละ 85 และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร หรือคูปอง พัฒนาครู มีครูได้รับการพัฒนาแล้วกว่า 274,200 คน ผลประเมินพึงพอใจสูงถึง 84.11% มีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โครงการสานฝัน การกีฬาสู่ชายแดนใต้ พื้นที่นวัตกรรมโดยกำหนดพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ เน้นยกระดับคุณภาพวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษาจนเหลือศูนย์ ตั้งเป้าเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพในปี 2562 ให้ได้ 45% จากเดิม 40% ปี 2561 เป็นต้น

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า สกศ.ได้ทำงานวางนโยบายการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา (กอศ.) ทั้งการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย และการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทั้งนี้ ในอนาคต สกศ.วางแผนว่าจะตั้งธนาคารหน่วยกิตขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษามากขึ้น และ ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาพัฒนาภาคใต้ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน

ด้าน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. กล่าวว่า รู้สึกพอใจผลการดำเนินงานในรอบ 4 ปีของ ศธ. แต่ถ้าจะให้คะแนนความพอใจการทำงานของทุกองค์กรในภาพรวม ตนให้เกิน 5 คะแนนจาก 10 คะแนนเต็ม แต่ถ้าแยกตามโครงการตนให้คูปองพัฒนาครู 8-9 คะแนน เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาครูครั้งใหญ่ และอีกเรื่องที่ตนพอใจมากคือ การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในวงการศึกษา โดยยุคนี้เป็นยุคที่ ศธ.สะสางปัญหาการทุจริตมากที่สุดยุคหนึ่ง.

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.