ใช้มาตรา 44 ปลด ผอ.สำนักพระพุทธศาสนา

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
1,370 ครั้ง

แชร์โพสนี้

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่ง โดยให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และมีคำสั่งให้ผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ้นจากตำแหน่ง โดยให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแทน

ราชกิจกานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 12/2560 เรื่อง กำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง  ใจความสำคัญส่วนหนึ่งว่า จำเป็นต้องปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เพื่อประโยชน์แก่การปฎิรูปและไม่อาจดำเนินการโดยวิธีการปกติได้ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งต่อไปนี้

1.ให้นายพนม ศรศิลป์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2.ให้พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ้นจากตำแหน่ง และให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.