แชร์โพสนี้

งาน ‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ ที่มอบเป็นกำลังใจให้กับนักอนุรักษ์คนไทยเพื่อเป็นพลังเปลี่ยนโลกสีเขียวสู่คนรุ่นต่อไป จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ โดยครั้งนี้มี 376 ผลงานจากทั่วประเทศส่งเข้ามาคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการก็ได้คัดเลือก 36 ผลงานที่เหมาะสมที่สุดกับรางวัล ทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ ชุมชน , บุคคล , กลุ่มเยาวชน , งานเขียน , ความเรียงเยาวชน , สื่อมวลชน และ “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน”

ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19 ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคมที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สถาบันลูกโลกสีเขียว และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว เป็นผู้มอบรางวัล โดย ดร.สุเมธ ได้กล่าวแก่ผู้รับรางวัลว่า “สถานการณ์โลกในขณะนี้ จำเป็นต้องมี คนดีดี อย่างท่านทั้งหลายจำนวนมาก รางวัลลูกโลกสีเขียวก็จะยืนเคียงข้างเพื่อหนุนเสริมการทำงาน และเป็นกำลังใจให้”

‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ ถือกำเนิดขึ้นในปี 2542 เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ของ ปตท. เพื่อถวายเป็นราชสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ด้วยความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน นักอนุรักษ์ นักวิชาการ นักเขียน สื่อมวลชน ฯลฯ โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุน เป็นกำลังใจยกย่องและเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่านี้ให้เป็นที่รับรู้ในสังคมวงกว้าง เป็นเยี่ยงอย่างของการประกอบสิ่งที่ดีงามในสังคมไทย เป็นแบบอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้แม้จะต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม หรือต่างสภาพนิเวศ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงาน สร้างเครืองข่ายแห่งการอนุรักษ์ให้ยั่งยืนสืบไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจึงมีการมอบ ‘รางวัลลูกโลกสีเขียว’ อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกย่อง เชิดชู บุคคล ชุมชน กลุ่มเยาวชน งานเขียน และสื่อมวลชน ที่มีผลงานด้านการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อมที่เด่นชัดและเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไป

นอกจากนั้นในปี 2548 ได้เพิ่มรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” เพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นการระลึกถึงการจากไปของ ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ผู้ร่วมก่อตั้ง “รางวัลลูกโลกสีเขียว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผลงานชุมชนที่เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวมาแล้ว 5 ปีขึ้นไป และยังคงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็ง ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย อีกทั้งยังมีนวัตกรรมในการดำเนินงานเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะกับกาลเวลาการดำเนินงานในปีนี้ มีผลงานจากการรับสมัครและสรรหาทั้งสิ้น 376 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทชุมชน 74 ผลงาน ประเภทบุคคล 47 ผลงาน ประเภทกลุ่มเยาวชน 36 ผลงาน ประเภทงานเขียน 22 ผลงาน ประเภทความเรียงเยาวชน 138 ผลงาน ประเภทสื่อมวลชน 8 ผลงาน และผลงานที่ผ่านเกณฑ์ประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” จำนวน 51 ผลงาน โดยคณะกรรมการ รางวัลลูกโลกสีเขียว ร่วมลงพื้นที่พิจารณาผลงานตลอดปี 2561 จนถึงต้นปี 2562 และพิจารณาให้มีผลงานได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 19 จำนวน 36 ผลงาน ดังนี้

รางวัลประเภทชุมชน จำนวน 4 ผลงาน

– ชุมชนบ้านห้วยหาด จ.น่าน

– ชุมขนตำบลนางิ้ว จ.ขอนแก่น

– ชุมชนบ้านซำหวาย จ.อุบลราชธานี

– ชุมชนบ้านไหนหนัง จ.กระบี่

รางวัลประเภทบุคคล จำนวน 5 ผลงาน

– นายศักดิ์ศรณ์ศิริสิทธิ์ ศรีฤทธิ์ จ.อุตรดิตถ์ 

– นายวิจัย อัมราลิขิต จ.ชลบุรี

– นายเฉลียว ยันสาด จ.ชัยนาท

– นายวิรุฬห์ ไทรทอง จ.บุรีรัมย์

– นายปรีดา เทียนส่งรัศมี จ.นราธิวาส

รางวัลประเภทกลุ่มเยาวชน จำนวน 10 ผลงาน

– กลุ่มเยาวชนจิตอาสาบ้านสันหลวง จ. เชียงราย

– กลุ่มเยาวชนพิทักษ์สวนป่า โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จ.ราชบุรี

– กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จ.สระบุรี

– กลุ่มเยาวชนคนพอเพียงโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จ.สกลนคร

– กลุ่มเยาวชนรักถิ่น โรงเรียนโนนศิลาราศรี จ.ขอนแก่น 

– กลุ่มเยาวชนพลังมดบ้านวังโพน จ.มหาสารคาม

– กลุ่มเยาวชนโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง จ.บุรีรัมย์

– กลุ่มเยาวชนลูกยางนาแดง-ขาว (โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม) จ.ยโสธร 

– กลุ่มเยาวชนจิตอาสาศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนนอกเวลา(บ้านครูเขียว) จ.นครศรีธรรมราช 

– โรงเรียน อบจ.บ้านบานอน จ.ภูเก็ตรางวัลประเภทงานเขียน จำนวน 2 ผลงาน

– รางวัลดีเด่น : สารคดี “ระเบิดแก่งโขง มหานทีรอวันอวสาน” โดย นายฐินิพันธ์ พัฒนมงคล จ.กรุงเทพฯ

– รางวัลชมเชย : กวีนิพนธ์ “เด็กหญิงใบไม้กับเด็กชายตาน้ำ” โดย นายบรรจง บุรินประโคน จ.มหาสารคาม

รางวัลประเภทความเรียงเยาวชน จำนวน 6 ผลงาน

อายุไม่เกิน 15 ปี

รางวัลชมเชย จำนวน 2 ผลงาน

– ผี 3 ตา ที่หนาหนู โดยเด็กหญิงปวีณา เกษร จ.ศรีสะเกษ 

– วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของฉัน โดย เด็กหญิงอุทัยวรรณ สันติสมบูรณ์ จ.ระนองอายุ 16-25 ปี 

รางวัลดีเด่น จำนวน 1 ผลงาน

– ป่าที่ธรรมชาติไม่ได้สร้าง โดย นายนาธาร ชุมคช จ.พัทลุง

รางวัลชมเชย จำนวน 3 ผลงาน

– โล๊ะป่าตุ้ม โดย นางสาวจิราภา ไชยมงคล จ.เชียงราย

– ครอบครัวสีเขียว โดย นางสาววารี คมขำ จ.ระยอง

– การรักษาพิษงูด้วยสมุนไพร วิถีคนพรหมคีรี โดย นายกมลวิทย์ ทองเต็ม จ.นครศรีธรรมราช รางวัลประเภทสื่อมวลชน จำนวน 2 ผลงาน

– เว็บไซต์สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม GreenNews 

– คอลัมน์ “โลก คน เมือง” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

รางวัลประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” จำนวน 7 ผลงาน

– ชุมชนบ้านแม่กองคา จ.แม่ฮ่องสอน

– ชุมชนบ้านบัว จ.พะเยา

– ชมรมรักษ์เขาเอราวัณ จ.ลพบุรี

– ชุมชนตำบลหนองข่า(ป่าดงใหญ่) จ.อำนาจเจริญ

– ชุมชนตำบลเชื้อเพลิง(ป่าชุมชนตาเกาว์) จ.สุรินทร์ 

– ชุมชนบ้านคลองเรือ จ.ชุมพร 

– กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านวังตง จ.สตูลรางวัลที่ได้รับประกอบด้วย โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ดังนี้ 

– ประเภทชุมชน 4 รางวัลๆ ละ 250,000 บาท

– ประเภทบุคคล 5 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท

– ประเภทกลุ่มเยาวชน 10 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท

– ประเภทงานเขียน รางวัลดีเด่น 50,000 บาท และรางวัลชมเชย 25,000 บาท

– ประเภทความเรียงเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 2,500 บาท

อายุ 16-25 ปี รางวัลดีเด่น 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท 

– ประเภทสื่อมวลชน 2 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท 

– ประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” 7 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท เว็บไซต์สถาบันลูกโลกสีเขียว www.greenglobeinstitute.com

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.