แชร์โพสนี้

วันนี้ (13 ธันวาคม 2561) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ลงพื้นที่บริเวณห้องชำระค่าไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย สาขาย่อยเพลินจิต ติดตามและตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการลงทะเบียนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนในกรณีที่มียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

ซึ่ง กฟน. ได้เปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการไปตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา ในช่องทางทันสมัย เว็บไซต์ กฟน.http://meagate1.mea.or.th/welfareregis หรือ MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ http://is.gd/KlyQKF และสำนักงานการไฟฟ้านครหลวงเขต ทุกเขต รวมถึงเคาน์เตอร์ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) โดยผู้รับสิทธิจะได้รับการโอนเงินค่าไฟฟ้าคืนครั้งแรกผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562)

ผู้ว่าการ กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัด กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมพัฒนาบริการเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ได้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มียอดชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือตามยอดที่ชำระจริงผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากมาตรการดังกล่าว กฟน. จึงได้เปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจ้งความจำนงในการรับสิทธิโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยนับตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนมาจนถึงปัจจุบัน พบว่า กฟน. สามารถให้บริการลงทะเบียนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพในทุกช่องทาง โดยล่าสุดมีประชาชนสนใจลงทะเบียนแล้วกว่า 2,000 ราย คาดว่าจะมีผู้ใช้ไฟฟ้าเข้าร่วมโครงการดังกล่าวรวมกว่า 600,000 ราย สำหรับผู้สนใจสามารถเตรียมหลักฐานสำคัญ คือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า มีเงื่อนไข ดังนี้

1. เป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ กับ กฟน. เพียงครั้งเดียว (ลงทะเบียน 1 ผู้รับสิทธิ ต่อ 1 รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

3. มียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยไม่ได้ใช้สิทธิจากมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย (50 หน่วย)

4. ยอดค่าไฟที่ได้รับสิทธิ ต้องเป็นยอดจากการใช้ไฟฟ้าในระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562

5. ชำระยอดค่าไฟฟ้ากับ กฟน. ก่อน จึงจะได้รับการโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนตามจำนวนยอดชำระจริงในภายหลัง

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากการชำระค่าไฟฟ้าตามปกติผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว กฟน. จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และจะดำเนินการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ครั้งแรกภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ หากในเดือนใดมีการใช้ไฟฟ้าเกินยอดชำระค่าไฟฟ้า 230 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิดังกล่าวในเดือนนั้นได้

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02 109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร 02 270 6400

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.