แชร์โพสนี้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่โรงเรียนปทุมวิทยากร และจังหวัดศรีสะเกษ ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา เพื่อติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยม ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังดำเนินการแก้ปัญหาภาระงานครูที่มากเกินไป เช่น งานเอกสาร งานจัดซื้อจัดจ้าง งานธุรการ เป็นต้น ทำให้ครูไม่มีเวลาอยู่กับเด็กหรือสอนเด็กได้ไม่เต็มที่ โดยที่ผ่านมาได้มีการพยายามแก้ปัญหาด้วยการจ้างนักธุรการหรือให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วย ซึ่งก็ได้ข้อสรุปที่สำคัญคือ เราต้องรู้ว่าหน้าที่ของครูคืออะไร เพราะหน้าที่ของครูคือการสอนและเตรียมการสอน ส่วนงานธุรการเป็นหน้าที่รอง หากมีเวลาว่างจากการทำหน้าที่ครูก็ไปช่วยงานธุรการได้ ในขณะที่ผู้ที่มีหน้าที่ด้านธุรการจริงๆ คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จากการหารือก็เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ยอมรับหน้าที่ส่วนนี้ พร้อมเป็นผู้เสนอว่าต่อไปนี้งานธุรการหรือการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบ หากคนไม่พอก็ต้องแก้ปัญหาภายใน อีกทั้งหน่วยงานส่วนกลางก็ต้องไม่นำภาระไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามากเกินไป เช่น ระบบประเมินโครงการต่างๆ ซึ่งมีนับร้อย และทำให้ครูไม่ได้เข้าห้องเรียน โดยให้ตั้งหลักว่าใครมีหน้าที่อะไร หากจะเพิ่มคนที่ทำงานธุรการมีงบประมาณเพียงพอหรือไม่หรือต้องจ้างเพิ่มจำนวนทั้งหมดกี่คน ให้ศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมด

สำหรับระบบการประเมินและประกันคุณภาพก็มีกฎหมายใหม่แล้ว ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า รูปแบบการประกันคุณภาพจะดำเนินการในลักษณะให้เกรด 5 ระดับ ตามแนวทางการประเมินของโรงเรียนประชารัฐ คือ เกรด 1 โรงเรียนที่กำลังพัฒนา (Developing)​ เกรด 2 ปานกลาง (Fair) เกรด 3 ดี (Good)​ เกรด 4 ดีเลิศ (Great) และเกรด 5 ยอดเยี่ยม (Excellent)​โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาว่าโรงเรียนของตนอยู่เกรดระดับใด พร้อมเขียนรายงานและแสดงหลักฐานประกอบ และเมื่อรู้ว่าโรงเรียนของตนอยู่ระดับใด ให้เขียนแผนหรือแนวทางการพัฒนาให้ดีขึ้น โดยจะไม่มีการประเมินด้วยกระดาษที่กำหนดตัวชี้วัดต่างๆ ไปเพิ่มภาระให้ครูที่โรงเรียนอีกแล้ว

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.