GC รับรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมรางวัล IR และ THSI Awards

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
45 ครั้ง

แชร์โพสนี้

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รับรางวัลเกียรติยศ บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนประจำปี 2562 (SET Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (ปี 2560-2562) จากการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น โดยมีการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่มีความรับผิดชอบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล รวมทั้ง มีการยกระดับการดำเนินงานและมีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ จนได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล
 
 
 
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลดีเด่นประเภท Investor Relations Awards ประจำปี 2562 และได้รับการจัดให้ติดอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (ปี 2558-2562) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (Environmental, Social and Governance: ESG) สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว