IYF WORLD CAMP THAILAND ค่ายเยาวชนนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเน้นที่เยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ เพื่อเสริมสร้างสักยภาพความเป็นผู้นำ ผลักดันให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นอาเซียนและนานาชาติมากยิ่งขึ้น

ซึ่งในปีนี้มีเยาวชนชาวไทยและต่างชาติกว่า 4,000 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในค่ายยังได้มีการจัดประชุมสุดยอดผู้นำทางด้านการศึกษา ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นปัญหาเยาวชนในปัจจุบัน หาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมและของโลก

ทั้งนี้ มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติประจำประเทศไทย ยังได้เปิดรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชาวไทยได้รับโอกาสฝึกฝนผ่านทางประสบการณ์จริงจากกิจกรรมอาสาในต่างประเทศ

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก