แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เศรษฐกิจพอเพียง เดินตามรอยพ่อหลวง ออกอากาศวันที่ 11ธ.ค.58
 
 
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และด้วยสภาพชุมชนโดยรอบ ส่วนมากผู้ปกครองจะมีฐานะยากจน ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการยึดแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักความพอประมาณ ใช้เวลาและศึกษาอย่างมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรอบรู้ รอบคอบ ซึ่งแนวทางที่โรงเรียนส่งเสริมใช้ในการวางแผน หรือส่งเสริมการสร้างอาชีพของตนเอง โดยใช้พื้นที่ของทางโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ การปลูกพืชผสมผสาน รวมทั้งมีแหล่งน้ำเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงปลาอีกด้วย
 
 
ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบาย การลดเวลาเรียน คือ จะให้เด็กเลิกเรียนในเวลาประมาณ 14.00 น. ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะที่เน้นให้เด็กทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ในลักษณะของกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้วยความร่วมมือจากคณะครู และสรุปได้ว่ากิจกรรมที่จะให้เด็กนักเรียนได้ทำนั้น จะอยู่ในรูปแบบของเกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้เรียน โดยการสอนให้ปลูกพืชที่เหมาะสม เช่น ตะไคร้ ฝรั่ง กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า แก้วมังกร ยางพารา มันสำปะหลัง รวมทั้ง มีการเพาะเลี้ยงปลาด้วย
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂