แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภูมิภาค จ.ลพบุรี ออกอากาศวันที่ 7ธ.ค.58
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1 ได้จัดการแข่งขันขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ ประเภทการศึกษาพิเศษเรียนร่วม และประเภทนักเรียนปกติ ซึ่งจัดการแข่งขันใน 6 กลุ่มสาระวิชา คือ การศึกษาปฐมวัย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
 
การแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเปิดโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถในด้านวิชาการและความสามารถด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ การแสดง รวมไปถึง การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์ และงานด้านวิชาการ ซึ่งเป็นการจัดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกนักเรียนในระดับต่างๆ จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เข้าไปเป็นตัวแทนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับภาคกลางและตะวันออกที่จังหวัดอ่างทอง และในระดับประเทศต่อไป
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂