แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน พัฒนาครู มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 ออกอากาศวันที่ 22ต.ค.58
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิธีการปฏิบัติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัด ทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 
นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กล่าวว่า การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานและวิธีปฏิบัติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้น มีโรงเรียนเป้าหมายทั้งหมด 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเขาหลวงวิทยา โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ และโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 
 
เป็นการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ QSCCS ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ 
ฝึกให้ผู้เรียนตั้งคำถามเพื่อการเรียนรู้ 
ฝึกให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูล 
ฝึกให้ผุ้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง 
ฝึกให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้สื่อสารกับคนอื่นได้ 
ฝึกให้ผุ้เรียนมีจิตบริการ 
 
โดยจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการจัดโครงการ(project based learning) และจะมีทีมศึกษานิเทศก์ ออกทำการนิเทศก์ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่1ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้ครู นักเรียนได้แสดงผลงาน  ความก้าวหน้าของโครงการที่จัดทำขึ้น 
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂