แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ออกอากาศวันที่ 16ต.ค.58
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ได้นำนักเรียนและผู้นำชุมชนจากเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 20 โรงเรียน จำนวน 210 คน มาเข้าค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน ป.ป.ช.สพฐ.น้อย” โดยมีคณะวิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์มาให้ความรู้ 
 
เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้กับเยาวชน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชนและตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนในการร่วมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดี 
 
 
ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรม 5 ฐานด้วยกัน ประกอบด้วย ฐานคิดดี พูดดี ทำดี ฐานซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน ฐานวินัยดี สังคมดี ฐานตามรอยพ่อ พอเพียง และฐานจิตสาธารณะ ซึ่งแต่ละฐานนั้นจะเน้นทักษะการคิด ฝึกการปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดเป็นนิสัยอย่างยั่งยืน 
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂