แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน โครงการธรรมสร้างชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ออกอากาศวันที่ 19มิ.ย.58
 
กลุ่มนักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้ระดมความคิดและช่วยกันนำเสนอโครงการธรรม(สร้าง)ชาติ ด้วยการรวมกลุ่มจัดตั้งชมรมเยาวชนฅนรักษ์ถิ่นขึ้น 
 
โดยมี คุณครูวิภวานี ดอนเหนือ  เป็นผู้ดูแล โดย “โครงการธรรม(สร้าง)ชาติ” เป็นโครงการที่จัดทำด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อนำมาพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และความรู้รักสามัคคี สร้างเสริมคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂