แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด ออกอากาศวันที่ 23ก.พ.58
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้จัดค่ายฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติดให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 24 โรงเรียน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ที่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง – ผาเกิ้ง ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
 
จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด ทำให้ผู้เรียนที่เข้ารับการอบรมเกิดจิตสำนึก รู้ผิด รู้ชอบ มีวิถีปฏิบัติตนอันดีงามในชีวิตจริง และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างจริงจัง ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการใช้กระบวนการขยายผลสู่ผู้เรียนที่เป็นลูกเสือ และ เนตรนารี นั่นเอง
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂