แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สพฐ. จัดกิจกรรมพัฒนาต่อยอดหุ่นยนต์บินได้ ออกอากาศวันที่ 5ก.พ.58
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านระบบสมองกลฝังตัวของหุ่นยนต์บินได้ ให้กับโรงเรียนอัจฉริยะจรรยาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีความพร้อม 
 
โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน สู่ความเป็นเลิศในสาขาที่ถนัดและสนใจการเรียนรู้และฝึกทักษะ ด้านระบบสมองกลฝังตัวของหุ่นยนต์บินได้ และสามารถร่วมกันเป็นผู้นำในการแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
 
ในการจัดการเรียนรู้และฝึกทักษะในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็นสามขั้น ได้แก่ ขั้นแรกจะเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบสมองกล ขั้นที่สองจะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่อากาศยานตามที่กำหนด และขั้นสุดท้าย ขั้นสูงจะเป็นการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมปรับแต่งแก้ไขการควบคุมอากาศยาน  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรทั้งภายนอกและภายใน เช่นสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  กรมช่างอากาศ และนักวิชาการอิสระ
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂