แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน การอ่าน พื้นฐานสําคัญของการเรียนรู้ ออกอากาศวันที่ 24ธ.ค.57
 
การอ่านถือว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สำคัญมากๆ ที่เราจะได้ศึกษาความรู้ต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้นเราจะเห็นว่า เกือบทุกโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมรักการอ่านขึ้น อย่างเช่นโรงเรียนบ้านห้วยส้ม จัวหวัดเชียงใหม่ ที่เห็นความสำคัญของการอ่านจึงได้ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงแม้ว่าเด็กอนุบาลจะยังไม่สามารถอ่านหนังสือได้คล่อง แต่คุณครูจะส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือภาพแทน
 
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม จะเน้นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่าง เพื่ออ่านหนังสือที่ตนเองสนใจ ด้วยการกำหนดกิจกรรมรักการอ่านเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้สึกว่า การอ่านหนังสือเป็นประจำทุกวันนี้ และเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติ 
 
จนกระทั่งเด็กๆเกิดความเคยชิน และกลายเป็นนิสัยรักการอ่านในตัวนักเรียนเองครับ ซึ่งผลจากการสร้างนิสัยรักการอ่านนี้ ทางตัวของนักเรียนเองก็บอกกับรายการว่า เมื่อพวกเค้าได้ร่วมกิจกรรมรักการอ่านของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนแต่ละคนมีการเรียนที่ดีขึ้น
 
อีกทั้งนักเรียนแต่ละคนรู้สึกอยากอ่านหนังสือมากขึ้น เพราะเมื่อเพื่อนๆแต่ละคนได้อ่านหนังสือแล้ว ก็จะนำมาแลกเปลี่ยนเรื่องราวและความคิดเห็นกัน จนตัวเองรู้สึกอยากไปอ่านหนังสือเล่มนั้นบ้าง