แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เด็กไทยทักษะคิดวิเคราะห์ตํ่า ออกอากาศวันที่ (13พ.ย.57)
 
นายอนันต์ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตตรวจราชการที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ซึ่งเน้นการติดตามเรื่องการอ่านออกเขียนได้ การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การนำเทคโนโลยีมาช่วยครูและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งทำให้ประเมินได้ว่า 
 
ในขณะนี้ ทักษะความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทยยังอยู่ในระะดับที่ต่ำ จำเป็นต้องเร่งพัฒนาอย่างจริงจัง รวมถึงการพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาและให้สังคมรอบตัวเด็กเป็นเหมือนห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านนี้แก่เด็กไทยให้ได้ 
 
และสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง ก็คือการทำให้ครูและผู้บริหารเชื่อว่าสิ่งที่สอนและทำกันอยู่ทุกวันนี้ เป็นการสอนแบบบอกความรู้ให้เด็กเข้าใจเนื้อหาตามหนังสือ ซึ่งไม่ได้ทำให้เด็กมีทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ เนื่องจากการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์นี้ เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาเรื่องการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตทักษะไอซีที และการสื่อสารเป็นอย่างมาก แต่เด็กไทยยังไม่มีทักษะที่จะไปสู้กับใครได้  ส่วนเรื่องการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนั้น ขณะนี้เขตพื้นที่บางแห่งได้มีการนำครูเก่งๆ มาเข้าค่ายร่วมกับเด็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย