แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ไอคิวเด็กไทยอันดับ 3 อาเซียน ออกอากาศวันที่ (7 พ.ย. 57)
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยการศึกษาของแอพพลิเคชั่น Taamkru (ถามครู) ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทั้งระดับเด็กเล็ก อนุบาล และประถมต้น ได้ทดสอบความถนัดทางการเรียนรู้ และนำผลการทดสอบมาวิจัยในหัวข้อ อันดับและความฉลาดของเด็กไทยในยุคการเข้าสู่ AEC โดยใช้ฐานข้อมูลจากเยาวชนอายุ 3-6 ปี ทั่วทวีปเอเชียจำนวน  34,000 คน ที่เข้ามาใช้แอพพลิเคชั่น 
 
ซึ่งผลการวิจัยของเด็กปฐมวัยในไทย ในครั้งนี้ พบว่า 1.มีความฉลาดด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ 65 2.มีความฉลาดด้านวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 63 3. มีความฉลาดด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 74 และ 4.มีความฉลาดด้านไอคิว ร้อยละ 69 
 
และเมื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับเด็กปฐมวัยในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน พบว่า 1.ด้านคณิตศาสตร์ ไทยอยู่ในอันดับ 4 รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม 2.ด้านวิทยาศาสตร์ อยู่อันดับที่ 4 รองจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 3.ด้านไอคิว ไทยอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และ 4.ด้านภาษาอังกฤษ ไทยอยู่อันดับที่ 5 รั้งท้ายสุด มีสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อันดับที่ 1-4 ตามลำดับ