แชร์โพสนี้

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จ.หนองคาย วันที่ 13 ธ.ค. เห็นชอบข้อเสนอการหารือร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด 5 ด้าน ประกอบด้วย

ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านต่อยอดการค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเร่งศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนระบบขนส่งแบบบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดทั้งระบบรถ ราง เรือและการสร้างท่าเรือชายฝั่งแม่น้ำโขง ศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงอุดรธานี-บึงกาฬ ระยะทาง 139 กิโลเมตร เพื่อย่นระยะทาง

โดยเฉพาะการเร่งศึกษาโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย ศึกษาความเหมาะสมประกอบสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.เลย รองรับการเติบโตในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด (อ.ปากชม จ.เลย-เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์) ให้มีความชัดเจนเร็วขึ้นภายในปี 2562 และดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 เชื่อมโครงการรถไฟความเร็วสูงทางคู่ที่จะแล้วเสร็จในปี 2564 ต่อยอดโครงการรถไฟจีนเส้นทางคุนหมิง-เวียงจันทน์ รวมถึงโครงการขยายช่องทางจราจร 5 โครงการ และโครงการเพิ่มมาตรฐานทางหลวงโดยการขยายไหล่ทาง 6 โครงการ รวมทั้งการปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางและผิวทาง ทางเท้าและระบบระบายน้ำ

ด้านการท่องเที่ยว ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับข้อเสนอไปบรรจุแผนแม่บทตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง อาทิ โครงการสร้างแลนด์มาร์คประติมากรรมพญานาคราชคู่ มิตรภาพแห่งลุ่มน้ำโขงที่วัดอาฮงศิลาวาส ต.ไคสี อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอุดรธานี รวมถึงขอให้หน่วยงานต้องเร่งพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบประปาอุดรธานี-หนองคาย-หนองบัวลำภู

ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภาคเอกชนเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยบางบาด จ.บึงกาฬ โครงการศึกษารายละเอียดแหล่งน้ำในพื้นที่บึงกาฬด้วยขอให้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการวางแผนพัฒนาทั้งระบบ และโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์ไว้หมากแข้ง จ.อุดรธานี

ด้านการยกระดับการผลิตและการสร้างเพิ่มผลผลิต อาทิ โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในผู้ที่ที่มีศักยภาพ การขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด โดยขอให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า หรือเท่ากับผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษชายแดน เนื่องจากมีความพร้อมด้านการลงทุน อยู่ห่างจากชายแดนเป็นระยะทาง 53 กิโลเมตร เสนอให้มีการสำรวจและศึกษาเพื่อก่อสร้างถนนโลคอลโรด (Local Road) เชื่อมต่อจากถนนเลียบทางรถไฟหนองตะไก้ จนถึงใจกลางเมืองอุดรธานีระยะทาง 16 กิโลเมตร ซึ่งสร้างระยะแรกเสร็จแล้ว 1 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มเส้นทางสัญจรรองรับการเติบโตของชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต

นอกจากนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคมได้รายงานให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบว่าจะนำโครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคายระยะทาง 167 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 26,647 ล้านบาท เข้าสู่การพิจารณาของครม.ได้ไม่เกินเดือนม.ค.2562 เพื่อให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 ส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 350 กิโลเมตร เงินลงทุนรวมประมาณ 200,000 ล้านบาทยืนยันว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2570

รายงานข่าวแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และได้จัดสรรงบประมาณรองรับตั้งแต่ปี 2562-2564 ขอให้พื้นที่ช่วยจัดลำดับความสำคัญของโครงการเร่งด่วนและที่มีความจำเป็นก่อน เพื่อให้การใช้งบประมาณและการพัฒนาท้องถิ่นเกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนาเครือข่ายคมนาคมก็ให้คำนึงถึงการเชื่อมโครงข่ายเมือง จากนอกเมือง-ในเมือง เช่น การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรในตัวจังหวัดที่คับคั่ง รวมทั้งการรณรงค์สร้างวินัยการจราจร สวมหมวกนิรภัย พร้อมทั้งได้เร่งดำเนินการการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเพื่อการเดินรถไฟและรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะเป็นความร่วมมือ 3 ประเทศ ทั้งจีน ลาว และไทย รวมทั้ง สนามบินลานจอดและอาคารที่พักผู้โดยสารรองรับนักท่องเที่ยวที่จะขยายตัวด้วย

ด้านนางวิลาวัณย์ กนกศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า หากไทยเร่งรัดโครงการระบบโลจิสติกส์ทางถนน ทางรางแล้วเสร็จตามเป้าหมายในปี 2564 เชื่อมกับรถไฟจีนได้ ไทยจะได้อานิสงส์จากนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะจีนตอนใต้ที่มีประชากรกว่า 300 ล้านคน หลั่งไหลมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด จากปี 2560 มีต่างชาติเดินทางเข้ามาหนองคายปีละ 2.9 ล้านคน เป็นนักท่องเที่ยวจีน 10,000 คนต่อวัน ซึ่งขณะนี้การท่องเที่ยวหนองคายขยายตัวแล้วกว่า 4% ดังนั้นปีนี้ทั้งปีคาดจะมีนักท่องเที่ยวเกินกว่า 3 ล้านคนแน่นอน”

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าที่ประชุม ครม. เห็นชอบในหลักการสำหรับข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม(เพิ่มเติม) งบประมาณรวมประมาณ 7,000 ล้านบาทสำหรับพัฒนาในพื้นที่ 5 จังหวัด

ทั้งนี้ จะต้องเร่งพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกรณีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนจะเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงที่จะแล้วเสร็จในปี 2564 จากจีนมายังนครเวียงจันทน์ ประเทศลาว ซึ่งจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทั้งการลงทุนการค้าและจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในภูมิภาคนี้ โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนที่มาเวียงจันทน์ปกติปีละ 500,000 คน จะเพิ่มเป็น 2 ล้านคนในปี 2564

“เมื่อนักท่องเที่ยวมาเวียงจันทน์เพิ่มขึ้น ทางไทยก็ต้องการให้มาช้อปปิ้งในประเทศไทยหรือท่องเที่ยวในไทยด้วย ดังนั้นจึงต้องเตรียมการเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับสากล ไม่ใช่แค่เป็นตลาดแบบชาวบ้าน ร้านอาหารก็จะต้องให้บริการระดับเดียวกับโรงแรมเป็นต้น”

โดยภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีได้ร่วมตอบคำถามสื่อมวลชน โดยปฏิเสธว่ายังไม่มีการทาบทามจากพรรคพลังประชารัฐ แต่หากเชิญมาก็ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจรับหรือไม่ พร้อมบ่นรัฐธรรมนูญ-ยุทธศาสตร์ชาติ ทำกันแทบตาย ยังไม่ได้ใช้ จะแก้แล้ว

ขณะที่ นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ระบุ ยังไม่มีการทาบทาม พลเอกประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ตามบัญชีของพรรคพลังประชารัฐ และภายในพรรคยังไม่เคยหารือในเรื่องนี้ รวมทั้งส่วนตัวไม่ได้คุยกับนายกรัฐมนตรี

แต่ในเรื่องนี้ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ระบุว่า วันนี้เมื่อมีการปลดล็อคการเมืองแล้ว คิดว่าน่าจะถึงเวลาที่จะเชิญ พลเอกประยุทธ์ ได้แล้ว เพราะส่วนตัวไม่เคยคุยเรื่องนี้กับ พล.อ.ประยุทธ์ มีเพียงการพูดคุยกันเรื่องงานเท่านั้น คงต้องมีการหารือกันในพรรคอีกครั้งก่อน

ทั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า กกต.ส่งร่าง พ.ร.ฏ.มายังรัฐบาลแล้ว ครม.พิจารณาไปแล้วด้วย ส่วนจะทูลเกล้าฯ เมื่อไรคงจะรอจังหวะอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้เมื่อพ.ร.ฏ. ดังกล่าวมีการโปรดเกล้าฯ ลงมาแล้ว คณะรัฐมนตรียังสามารถปฏิบัติได้ทั้งหมดเหมือนปกติ ส่วนกรณีที่ พลเอกประยุทธ์ หากรับการเสนอเป็นแคนดิเดต นายกฯ ของพรรคการเมือง ไม่สามารถช่วยหาเสียงได้ เพราะความเป็นข้าราชการ มีกฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นกลาง

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.