แชร์โพสนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

โดยให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือ ส.ว. มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป มีเนื้อหาทั้งสิ้น99 มาตรา สาระสำคัญคือการกำหนดที่มา ของ ส.ว.ที่ให้มาจากวิธีการเลือกกันของผู้สมัครในแต่ละกลุ่มสังคมและสาขาอาชีพ จำนวน 20กลุ่ม ตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยให้มีสมาชิกทั้งสิ้น 200คน มีวาระ5ปี ทั้งนี้ตามบทเฉพาะกาล กำหนดให้การเลือก ส.ว. ครั้งแรกของกฎหมายฉบับนี้ ต้องมาจากการคัดเลือกโดย คสช. ทั้งหมด และให้มีสมาชิก ส.ว. จำนวน250 คน ในจำนวนนี้มี 50คน ที่คสช. จะต้องคัดเลือกจากการเลือกกันเองของผู้สมัครตามกระบวนการในบทบัญญัติหลักด้วยและต้องดำเนินการเลือก ส.ว. ให้เสร็จก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. อย่างน้อย 15 วัน

ส่วนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. นั้นจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีเนื้อหาทั้งสิ้น 178 มาตรา สาระสำคัญคือการกำหนดให้ ส.ส. มีจำนวน 500 คน เป็น ส.ส.เขต 350คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 คน มีวิธีการเลือกตั้ง ส.ส. ในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า รูปแบบการจัดสรรปันส่วนผสม โดยประชาชนจะลงคะแนนเลือกตั้งในบัตรลงคะแนนแบบแบ่งเขตเพียงใบเดียว เพื่อเลือกเฉพาะ ส.ส.เขต ส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะจัดสรรให้แต่ละพรรคโดยวิธีการคำนวณจากคะแนนผู้ใช้สิทธิของแต่ละพรรคทั่วประเทศ และให้ผู้สมัคร ส.ส. ต้องผ่านการคัดเลือกขั้นต้นภายในพรรคหรือ ไพรมารีโหวต ก่อนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งผู้สมัคร นอกจากนี้ยังกำหนดคุณสมบัติ ส.ส. ที่เข้มข้นมากขึ้นโดยห้ามบุคคล เคยถูกไล่ออกจากราชการเพราะทุจริต หรือเคยต้องคำพิพากษาว่าทุจริต หรือ กระทำผิดต่อหน้าที่ราชการ หรือ ทุจริตเลือกตั้ง ไม่สามารถเป็น ส.ส. ได้ตลอดชีวิต

ข่าววันใหม่
  • ให้คุณทันข่าว ทันกระแส ทันที ในครอบครัว
  • ช่อง3 : HD 33
  • วันเเละเวลาออกอากาศ : จ.-ศ. เวลา 05.55 – 02.15 น. เเละ ส.-อา.เวลา 01.10-02.15 น.