แชร์โพสนี้

ศธ.360° พัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน ประเด็นโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School ริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการ พัฒนา และสนับสนุนสถานศึกษา ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นการยกระดับความร่วมมือที่ต่างไปจากโครงการโรงเรียนประชารัฐเดิม เพราะมีความร่วมมือที่เข้มข้น และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้การพัฒนาอย่างทั่วถึงและช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่และชุมชน

โครงการ Partnership School มีความอิสระหลายด้านคือ อิสระในการออกแบบหลักสูตร, อิสระในการจัดการเรียนการสอน และอิสระในการบริหารจัดการเอง เพื่อจะได้แนวคิดการทำงานแบบใหม่ที่ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ดีและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงจะระบุโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน

ข่าวเช้าวันหยุด

แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ออกอากาศทางช่อง 3 และ HD ช่อง 33 เวลา 06.55 – 7.25 น.